فروش زمین شهرکی،320 متر مسکونی، مازندران، عباس آباد

کد: 126-00 

فروش زمین مسکونی  شهرکی،320 متری واقع در، کرکاس، عباس آباد، مازندران

درای سند مشاع، بر اصلی 13 متر و کلیه امکانات آب، برق و گاز 

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها