پروژه مسکونی نگین پارک

کد: 200-00

مشخصات پروژه: مساحت زمین: 16100متر مربع،1100 واحد مسکونی در 8 بلوک  17 طبقه 
دارای 3 سند مالکیت ششدانگ تجمیع شده میباشد. 
در حال حاضر 400 واحد در مرحله نازک کاری و باقی در مرحله سفت کاری می باشند.

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید