​​​​​​​ علی سارجانی
 عضو و رئیس هیئت مدیره
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناسی ارشد حمل و نقل بین الملل

  ​​​​​​​ مهدی شفائی
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
​​​​​​​ کارشناس مدیریت بازرگانی

   محمدرضا رضوی
 عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
 کارشناس مهندسی عمران
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

  ​​​​​​​ سمانه رمضانی
 مدیر امور مشتریان
 کارشناس معماری و شهرسازی

  ​​​​​​​ مهسا میر غضنفری
 مدیر بازرگانی
 کارشناس معماری و شهرسازی

  مؤسسین، مشاورین و کارشناسان